Adana Kent Sorunları Sempozyumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB), emekten, halktan, üretimden, bilimden ve demokrasiden yana bir meslek örgütü olma bilinci ve sorumluluğuyla ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi Adana’da da birincisinin 2008 de, ikincisinin 2011 de gerçekleştiği Adana Kent Sorunları Sempozyumunun 3.sünü düzenlemektedir. Kentlerin bilimsel açıdan sorunlarının tespitinin ve çözüm önerilerinin sunulduğu sempozyumlarla, ülkenin içinde bulunduğu koşullar en gerçekçi yaklaşımlarla irdelenmektedir. Bu çalışmalarla amaçlanan ekonomik ve toplumsal sorunların bilimin ve tekniğin ışığında tartıştırılıp, tespit edilen çözümleri kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Mühendis, Mimar ve Şehir Planlamacılar birikimlerini ve üyelerinin deneyimlerini TMMOB örgütlülüğü aracılığıyla merkezi ve yerel yönetimlere eleştiri ve önerilerle taşıyarak katkı sunma gayretindedirler. Bu sempozyumdan çıkan sonuçlar kentlerini temsil edecek milletvekillerine de ışık tutacaktır. TMMOB geleneğinde, mühendislerin, mimarların, şehir planlamacıların mesleki sorunlarının, yerel ve ülke sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği ve birbiriyle iç içe olan ilişkisinin kamuoyuyla paylaşılması gerekliliğine inanmaktadır. Son yıllarda toplumsal sorunların sürekli birikmesi, yaşamın her boyutuyla zorlaşması, kentlerin ve doğal değerlerin talan edilmesine yönelik politikalarla, meslek odalarının etkisinin azaltılması ve hukuki süreçlerin ranta heba edilmesi karşısında, TMMOB’nin halkına ve ülkesine karşı sorumluluğu daha da artmıştır. Bu sorumluluk mesleğine, meslektaşına, halkına, kentlerine, ülkesine yansıyan bir zorunluluktur.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki Adana ülke gidişatının da ötesinde artan yaşamsal sorunlarla karşı karşıyadır;

 • Adana'da katılımcı ve demokratik yerel yönetim anlayışı eksiktir.
 • Bu kentin insanı yoksuldur, hizmetten mahrumdur.
 • Adana; imarsız, ruhsatsız ve denetimsiz, yapılaşması çarpık bir kentleşme süreci yaşamaktadır. Plansız şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir.
 • Adana, sağlıksız kentleşmeye paralel olarak hem konut, hem altyapı, hem de ulaşım konusunda oldukça sıkıntılı bir kenttir.
 • İşsizlikte, iş kazası sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır.
 • Adana, merkezi bütçeden de hak ettiği payı alamamaktadır.
 • Tarım arazileri amaç dışı kullanılmakta, yapılaşmaya ve rant hesaplarına feda edilmektedir.
 • Adana’nın geleceğini şekillendirecek “Ulaşım Master Planı” “Sanayi Master Planı” “Turizm Master Planı” gibi ana planları eksiktir.
 • Kamu yararı gözetilmeyen kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır.
 • Adana kent kimliği yitirilmektedir.
 • Adana'da enerjinin ve maddi kaynakların etkin kullanılmasında sorunlar yaşanmaktadır.
 • Her geçen gün artan sorunlarıyla Adana’da yaşam kalitesi düşmüştür.
 • Adana yaşanılabilir bir kent olmaktan hızla uzaklaşmaktadır.

Adana 2009-2014 yılları arasında 251.706 nüfus göçü almış, 305.212 nüfus göçünü vermiştir. 2014 itibarıyla Adana 2.165.595 nüfusuyla Türkiye’nin altıncı kalabalık şehridir. Bu sayının dışında Suriyeli sığınmacıların ülkemizde 2.000.000 üzerinde, kentimizde ise 400.000 gibi bir sayıya ulaştığı ifade edilmektedir. Bu kayıt dışı gelen göç, ülke dış politikalarının kentimize yansıyan çok çeşitli sorunlarını da yaratmaktadır. Tüm bu sorunların çözümü ortada dururken, Yumurtalık-Ceyhan da yapılan ve yapılması planlanan Termik Santraller ve yanı başında inşasına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali bölgedeki yaşam riskini cehennemle özdeşleştirecek boyuta taşımaktadır. 

Adana Kent Sorunları Sempozyumunun üçüncüsünde kentsel dönüşüm, altyapı, çevre açısından mevcut durum ve geleceğin planlanması, afet yönetimi, gıda güvenliği, sanayi-ticari durumu ve geleceği, kentleşme sürecinde tarımsal değişim, sosyo-kültürel durum, kent kültürü, ulaşım, koruma-altyapı ve insan konuları oldukça geniş açıdan incelenmiştir. Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III de sunulan bildirilerde, kitaplaştırılarak geleceğe taşınacak önemli bir kaynak haline dönüşmüştür. Ayrıca geçmiş sempozyum bildirileri ve Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III’ e ait tüm çalışmalar, Adana Kent Forumu, ‘Adana Gerçeği’ temalı Fotoğraf Yarışması ve 3.Sempozyum bildirileri http://www.adanakentsorunlarisempozyumu.org web sitemizde yer alarak elektronik ortama da taşınmıştır.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III’ ün Adana’nın geleceğine katkı sunacağını ümit ediyor, amaçlarımızın gerçekleşmesi doğrultusunda yardım eden tüm kurum ve kuruluşlara, Düzenleme ve Yürütme Kurullarına, Çukurova Üniversitesi’ne, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne, Bildiri sunan değerli tüm akademisyen ve katılımcılara, çalışmalarımıza destek veren emek ve meslek örgütlerine, sempozyum kapsamında gerçekleşen ‘Adana Gerçeği’ temalı Fotoğraf Yarışması Sekreteri ve Jüri Üyelerine, Sempozyum Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sempozyum çalışmalarında emeği geçen herkese ve katılan, katkı sunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor, sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyorum.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu